The Gatehouse at Glenloch Gardens

Glenloch Gardens, The Gatehouse, Wedding Accommodation